تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261793 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/07/11 11:30

شهدای 11مهرماه
شهدای 11مهرماه
آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

کد کنگره : 366

مصطفي ابراهيمي سرنقي

نام پدر : رستم علي

تولد : 12/04/1346

محل شهادت : آذربايجان غربي سلماس / کمين حزب دموکرات

شهادت : 11/07/1372

************************************

کد کنگره : 467

سليمان احمدزاده

نام پدر : عثمان

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 11/07/1360

************************************

کد کنگره : 874

رحيم اصغري

نام پدر : کريم

تولد : 01/01/1343

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / پاکسازي منطقه

شهادت : 11/07/1360

************************************

کد کنگره : 8787

بهمن پورحاجي

نام پدر : شير

تولد : 12/05/1343

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / نبرد با بعثيون

شهادت : 11/07/1364

************************************

کد کنگره : 8798

محرم پورخليل تولکاني

نام پدر : نعمت

تولد : 01/03/1333

محل شهادت : آذربايجان غربي سلماس / کمين حزب دموکرات

شهادت : 11/07/1361

************************************

کد کنگره : 1579

ميرهاشم حسيني

نام پدر : ميرعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 11/07/1387

************************************

کد کنگره : 1834

اکبر خدابنده لوحيدرآباد

نام پدر : اسماعيل

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 11/07/1360

************************************

کد کنگره : 5462

اسماعيل رحماني بوکاني

نام پدر : سليمان

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 11/07/1371

************************************

کد کنگره : 5463

روزيتا رحماني بوکاني

نام پدر : سليمان

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 11/07/1371

************************************

کد کنگره : 7592

صالح سالخورده

نام پدر : ابوطالب

تولد : 06/03/1338

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 11/07/1360

************************************

کد کنگره : 7760

لطفعلي سليماني قره ورن

نام پدر : مهديقلي

تولد : 30/01/1339

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / پاکسازي منطقه

شهادت : 11/07/1360

************************************

کد کنگره : 2048

شمس الدين شاپوران

نام پدر : حسن

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 11/07/1359

************************************

کد کنگره : 4474

حبيب عليزاده گلدانلو

نام پدر : حميد

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : خوزستان آبادان / نبرد با بعثيون

شهادت : 11/07/1360

************************************

کد کنگره : 4547

کاوس عيسي زاده قصريک

نام پدر : عبداله

تولد : 25/12/1347

محل شهادت : آذربايجان غربي سلماس / کمين حزب دموکرات

شهادت : 11/07/1372

************************************

کد کنگره : 4746

سعيد فرازي

نام پدر : عباس

تولد : 18/01/1341

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 11/07/1361

************************************

کد کنگره : 3313

باباعلي گلي ياغلان تپه

نام پدر : تيمور

تولد : 01/01/1344

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 11/07/1360

************************************

کد کنگره : 5968

عباس مختاري

نام پدر : بهرام

تولد : 01/01/1336

محل شهادت : کرمانشاه سومار / نبرد با بعثيون

شهادت : 11/07/1361

************************************

کد کنگره : 98212

رحيم مروي

نام پدر : خان حسين

تولد : 01/01/1334

محل شهادت : آذربايجان غربي مياندوآب / پاکسازي منطقه

شهادت : 11/07/1360

************************************

کد کنگره : 6600

صورتعلي ميرزائي

نام پدر : اژدر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 11/07/1361

************************************

کد کنگره : 9689

قنبر هاديلو

نام پدر : جواد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 11/07/1360

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261793
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد