تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261791 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/07/10 10:29

شهدای 10مهرماه
شهدای 10مهرماه
در روایتی هست که هر خوبی بالاتر از او هم خوبی هست تا برسد به قتل در راه خدا، شهادت در راه خدا بالاتر از او دیگر خوبی در کار نیست.

کد کنگره : 446

رحمان احمدرش

نام پدر : مصطفي

تولد : 01/01/1311

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / ترور

شهادت : 10/07/1363

************************************

کد کنگره : 473

علي احمدزاده

نام پدر : رحمان

تولد : 01/06/1346

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / کمين ضد انقلاب

شهادت : 10/07/1369

************************************

کد کنگره : 521

صالح احمدي

نام پدر : شمس اله

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 8120

حميد ايوري کاپک

نام پدر : کاميل

تولد : 20/03/1342

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1365

************************************

کد کنگره : 8451

عمر بصيرتي

نام پدر : عثمان

تولد : 21/04/1321

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / اصابت ترکش خمپاره

شهادت : 10/07/1363

************************************

کد کنگره : 8536

سليم بهروزديزج

نام پدر : مجيد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1368

************************************

کد کنگره : 8752

احمد پشمينه

نام پدر : ابراهيم

تولد : 01/01/1346

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 10/07/1365

************************************

کد کنگره : 9122

عسگر جانستان

نام پدر : حسن

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 9199

عزيز جعفرزاده

نام پدر : مهدي

تولد : 01/01/1336

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 1289

عباد حسن پور

نام پدر : عبدالباقي

تولد : 20/03/1344

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1365

************************************

کد کنگره : 1295

فضلعلي حسن پور

نام پدر : اروجعلي

تولد : 07/12/1342

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 1748

رسول حيدري خوئي

نام پدر : قربان

تولد : 01/01/1350

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / کمين ضد انقلاب

شهادت : 10/07/1365

************************************

کد کنگره : 1853

محمدصادق خداوردي زاده

نام پدر : عباس

تولد : 10/07/1344

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 1887

مهراب خرسندي

نام پدر : حمداله

تولد : 27/05/1360

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1386

************************************

کد کنگره : 5172

رضا درستي

نام پدر : يعقوب علي

تولد : 01/01/1338

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 5393

مريم رازي

نام پدر : محمدامين

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1364

************************************

کد کنگره : 5457

لقمان رحماني

نام پدر : غفور

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1378

************************************

کد کنگره : 5777

اصغر رضالو

نام پدر : علي

تولد : 01/01/1343

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 2051

مکائيل شادپور

نام پدر : علي

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : خوزستان شلمچه / والفجر 5

شهادت : 10/07/1366

************************************

کد کنگره : 2492

محمدرضا صبوري

نام پدر : جلال

تولد : 02/11/1331

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 2791

بهروز عباس زاده گزيک

نام پدر : امين

تولد : 02/05/1345

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1365

************************************

کد کنگره : 4368

اسمعيل علي زاده اصل

نام پدر : جليل

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 4593

محمدعلي غفاري

نام پدر : ميرزاعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 6974

قادر قادري مطلق

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1362

************************************

کد کنگره : 7122

عليرضا قربان نژاد

نام پدر : محمدباقر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 7159

حسين قرباني قلعه جوق

نام پدر : موسي

تولد : 01/01/1325

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / نامشخص

شهادت : 10/07/1364

************************************

کد کنگره : 3063

سعدون کرد

نام پدر : علي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1374

************************************

کد کنگره : 3087

جواد کريم پوربخشکندي

نام پدر : يوسفعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1365

************************************

کد کنگره : 3372

لطفعلي لطفي خلوت

نام پدر : صادق

تولد : 01/01/1350

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / پاکسازي منطقه

شهادت : 10/07/1369

************************************

کد کنگره : 3391

جبار مارکاني زاده

نام پدر : علي اصغر

تولد : 19/04/1347

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 3459

اروج مجردعلي بيگلو

نام پدر : احمد

تولد : 01/01/1346

محل شهادت : نامشخص / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 3506

طالب محرمي

نام پدر : بهمن

تولد : 01/01/1347

محل شهادت : عراق / نبرد با بعثيون

شهادت : 10/07/1364

************************************

کد کنگره : 3931

عيسي محمودي

نام پدر : ولي

تولد : 20/02/1346

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / پاکسازي منطقه

شهادت : 10/07/1363

************************************

کد کنگره : 5980

ابراهيم مخلص

نام پدر : حسن

تولد : 01/01/1346

محل شهادت : خوزستان فکه / والفجر 1

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 6066

ابراهيم مريخي فسندوز

نام پدر : اله ويردي

تولد : 01/01/1344

محل شهادت : کرمانشاه سومار / نامشخص

شهادت : 10/07/1364

************************************

کد کنگره : 6071

يوسف مزدار

نام پدر : قنبر

تولد : 01/01/1323

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 6339

محمدامين ملکري

نام پدر : ملاعلي

تولد : 01/01/1320

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / بمباران هوايي

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 6355

خالد ممندرشيد

نام پدر : محمود

تولد : 01/04/1349

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 10/07/1369

************************************

کد کنگره : 6660

هادي ناجي ثاني

نام پدر : محمدتقي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 6673

بهمن نادرپور

نام پدر : محمدعلي

تولد : 20/06/1343

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / درگيري باضد انقلاب درکردستان

شهادت : 10/07/1364

************************************

کد کنگره : 6813

فريدون نصراله زاده ملکي

نام پدر : علي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 10/07/1365

************************************

کد کنگره : 9527

امير نيکخواه

نام پدر : مجيد

تولد : 01/01/1338

محل شهادت : کرمانشاه قصر شيرين / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 9579

حسين ورمزيار

نام پدر : کريم

تولد : 01/01/1340

محل شهادت : عراق / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 9585

نعمت ورمزياري

نام پدر : غلامعلي

تولد : 01/01/1342

محل شهادت : کرمانشاه سومار / نبرد با بعثيون

شهادت : 10/07/1361

************************************

کد کنگره : 9873

اسمعيل يوسفي شنتال

نام پدر : يوسف

تولد : 01/01/1304

محل شهادت : آذربايجان غربي سلماس / انفجار مين

شهادت : 10/07/1361

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261791
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد