تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261696 گروه : |اخبار کنگره| |اخبار فضای مجازی| | منتشر شده در تاریخ: 1397/12/26 13:9

شهدای ۲6 اسفندماه
شهدای ۲6 اسفندماه
آنچه مهم است حفظ راه شهداست، یعنی پاسداری از خون شهدا، این وظیفه اول ماست.

کد کنگره: 8076

ميريعقوب آهوز

نام پدر: ابراهيم خليل

تولد: 10/11/1345

محل شهادت: کردستان / نبرد با بعثيون

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 244

ابراهيم ابدالي

نام پدر: عباس

تولد: 02/01/1330

محل شهادت: آذربايجان غربي سلماس / بمباران هوايي

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 358

قادر ابراهيمي چهارستون

نام پدر: محمدامين

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 491

عزت الدين احمدنژاد

نام پدر: مجيد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 601

سريه اخلاصي شجاعي

نام پدر: قاسم

تولد: 19/12/1316

محل شهادت: کرمانشاه باختران / بمباران هوايي

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 630

عبداله ارشادي مندولکاني

نام پدر: ابراهيم

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 676

اسد اسدزاده سنجي

نام پدر: عبداله

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 884

عيسي اصغري ريک آباد

نام پدر: حسن

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 7869

محمد اکبري

نام پدر: علي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1363

************************************

کد کنگره: 7935

عبدالله الياسي چهارستون

نام پدر: صلاح الدين

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 8061

سياوش اوجاقي

نام پدر: ولي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1363

************************************

کد کنگره: 8468

عباس بلوغي

نام پدر: حسينقلي

تولد: 24/08/1341

محل شهادت: آذربايجان غربي سلماس / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 8755

ماهر پليانه

نام پدر: طاهر

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: ايلام نهرعنبر / نبرد با بعثيون

شهادت: 26/12/1365

************************************

کد کنگره: 8782

حسن پوربدل حبشي

نام پدر: عباد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9121

حيدرعلي جان زادچيانه

نام پدر: رضا

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9217

ذوالفعلي جعفرنژاد

نام پدر: قربانعلي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9224

بشير جعفري

نام پدر: محمد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9231

قاسم جعفري

نام پدر: بشير

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9314

محمد جمشيدزاده ريک آبادي

نام پدر: شجاع

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 1054

پنجعلي چراغي

نام پدر: قبلعلي

تولد: 04/03/1335

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / نامشخص

شهادت: 26/12/1359

************************************

کد کنگره: 1081

محرم چمني

نام پدر: وهاب

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 1155

حيدر حاجي پور

نام پدر: ايمان

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 1162

ميرزاعلي حاجي پور

نام پدر: غلام

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 1167

بيوک حاجي حسينلو

نام پدر: سلطانعلي

تولد: 01/01/1341

محل شهادت: آذربايجان غربي سلماس / بمباران هوايي

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 1358

صمد حسن زاده بناکار

نام پدر: عزت

تولد: 01/01/1338

محل شهادت: جزاير مجنون / بدر

شهادت: 26/12/1363

************************************

کد کنگره: 1371

قادر حسن زاده مندولکاني

نام پدر: خان تيمر

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 1656

رشيد حمداله وندوکيل کندي

نام پدر: حسين

تولد: 01/01/1328

محل شهادت: کردستان / پاکسازي منطقه

شهادت: 26/12/1362

************************************

کد کنگره: 1876

احمد خدرلوپکاجکي

نام پدر: يعقوب

تولد: 19/09/1312

محل شهادت: آذربايجان غربي خوي / بمباران هوايي

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4960

داريوش خليل زاده دستجرد

نام پدر: اسفنديار

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: عراق / والفجر 8

شهادت: 26/12/1364

************************************

کد کنگره: 5090

اروج داداش زاده

نام پدر: ابراهم

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 5095

بهنام داداش زاده چچکي

نام پدر: يسين

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 5257

حسين دلائي ميلان

نام پدر: محمد

تولد: 10/12/1338

محل شهادت: آذربايجان غربي سلماس / بمباران هوايي

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 5261

علي دلائي ميلان

نام پدر: صديق

تولد: 01/01/1341

محل شهادت: کرمانشاه سومار / نبرد با بعثيون

شهادت: 26/12/1361

************************************

کد کنگره: 5265

محمد دلائي ميلان

نام پدر: قلي

تولد: 01/01/1302

محل شهادت: آذربايجان غربي سلماس / بمباران هوايي

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره : 5406

زينب راغ

نام پدر : حسن

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 5488

روح اله رحميان

نام پدر: عين اله

تولد: 01/01/1343

محل شهادت: خوزستان هورالهويزه / بدر

شهادت: 26/12/1363

************************************

کد کنگره: 5494

سلطان علي رحيم زاده

نام پدر: محمدنبي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 5585

اسلام رستمي

نام پدر: علي يار

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 5779

حسين رضالو

نام پدر: عبداله

تولد: 01/01/1344

محل شهادت: فاو / نبرد با بعثيون

شهادت: 26/12/1364

************************************

کد کنگره: 5792

کامران رضايي

نام پدر: عبداله

تولد: 01/01/1351

محل شهادت: نامشخص / سقوط هواپيما

شهادت: 26/12/1372

************************************

کد کنگره: 5809

محمدصادق رضائي

نام پدر: اسماعيل

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1359

************************************

کد کنگره: 7562

زرانگيز زينل زاده

نام پدر: عباس

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 7594

احد سالم زاده

نام پدر: احمد

تولد :-  

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 7669

احمدعلي سعيدزاده

نام پدر: خليل

تولد: 03/03/1341

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 2119

افسانه شجاعي کهنه شهري

نام پدر: حسن

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1365

************************************

کد کنگره: 2271

محمدرضا شمسي

نام پدر: ابراهيم

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 2618

محمد صيادي فرقلي لو

نام پدر: معصوم

تولد: 21/12/1343

محل شهادت: ماووت / بيت المقدس 3

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4090

احمد عرب خزائلي

نام پدر: شعبان

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1392

************************************

کد کنگره: 4096

خسرو عربي مندولکاني

نام پدر: سلطان

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4097

زليخاخانم عربي مندولکاني

نام پدر: بهرام

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4227

حيدر عظيمي

نام پدر: احمد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4228

سيف اله عظيمي

نام پدر : ستار

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4328

استرم علي زاده

نام پدر: محمد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4338

حميد علي زاده

نام پدر: توفيق

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4539

کريم عيسي پورناناس

نام پدر: علي

تولد: 01/01/1342

محل شهادت: جزاير مجنون / بدر

شهادت: 26/12/1363

************************************

کد کنگره: 4840

محمد فرهادي ينگجه

نام پدر: رشيد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 4861

جبرئيل فعالخو

نام پدر: مصطفي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 6973

مولود قادري لشگران

نام پدر: عبداله

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 7028

حمزه قاسمي

نام پدر: حسين

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 7031

شعبان قاسمي

نام پدر: سليمان

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 7234

خالد قلي زاده

نام پدر: مرتضي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 3302

زهرا گلستاني

نام پدر: بهاالدين

تولد: 01/01/1360

محل شهادت: کرمانشاه / بمباران هوايي

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 3344

تاج الدين لاحوري

نام پدر: امين

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 3357

رشيد لاهوجي

نام پدر: طاهر

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 3487

فريبا محبوب زاده

نام پدر: عام الدين

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 3598

خالد محمدزاده

نام پدر: جلال

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 3606

عايشه محمدزاده

نام پدر: توفيق

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1364

************************************

کد کنگره: 6249

علي مغفرتي

نام پدر: نقي

تولد: 01/01/1338

محل شهادت: کرمانشاه سومار / نامشخص

شهادت: 26/12/1361

************************************

کد کنگره: 6343

غلام رضا ملکي

نام پدر: منصور

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 6371

عليرضا مندولکاني

نام پدر: علي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9385

سيف اله نقي زاده انهر

نام پدر: غلامعلي

تولد: 01/01/1350

محل شهادت: آذربايجان غربي بوکان / ماموريت و حوادث

شهادت: 26/12/1369

************************************

کد کنگره: 9394

لقمان نمه شيري

نام پدر: قادر

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1363

************************************

کد کنگره: 9426

عالي نورمحمدي

نام پدر: لاچين

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9430

بهمن نوروززاده

نام پدر: غلامحسين

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9546

حامد واحدي

نام پدر: احمد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9799

احمد يعقوب زاده

نام پدر: سعيد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9842

ابراهيم يوسفي

نام پدر: فتاح

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9851

ظاهر يوسفي اصل

نام پدر: علي

تولد: 01/01/1330

محل شهادت: آذربايجان غربي سلماس / بمباران هوايي

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9867

عبدالقادر يوسفي اصل

نام پدر: ايوب

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 26/12/1366

************************************

کد کنگره: 9869

جعفر يوسفي بادکي

نام پدر: يوسف

تولد: 01/01/1339

محل شهادت: کردستان مريوان / والفجر 9

شهادت: 26/12/1364

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261696
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد