تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261694 گروه : |اخبار کنگره| |اخبار فضای مجازی| | منتشر شده در تاریخ: 1397/12/25 11:6

شهدای 25 اسفندماه
شهدای 25 اسفندماه
گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست.

کد کنگره: 215

رضا آهن پيشه

نام پدر: فروتن

تولد: 29/05/1362

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 216

فروتن آهن پيشه

نام پدر: مختار

تولد: 02/11/1322

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 627

ستار ارزنده

نام پدر: تاروردي

تولد: 01/01/1298

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 686

علي اکبر اسدي

نام پدر: اسد

تولد : 01/01/1334

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 8192

شهرام بادامچي

نام پدر: حبيب

تولد: 04/03/1351

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / اصابت ترکش خمپاره

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 8259

مهدي باکري

نام پدر: فيض اله

تولد: 03/01/1333

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / بدر

شهادت: 25/12/1363

************************************

کد کنگره: 8358

صمد بدلي

نام پدر: اسلام

تولد: 01/01/1347

محل شهادت: کرمانشاه قصر شيرين / نامشخص

شهادت: 25/12/1368

************************************

کد کنگره: 8377

ناصر براني

نام پدر: بلال

تولد: 01/01/1343

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 8413

فروغ الدين برقي

نام پدر: شمس اله

تولد: 01/01/1339

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / نامشخص

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 8472

علي اصغر بنان

نام پدر: اسمعيل

تولد: 01/01/1319

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / نامشخص

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 8736

سعيد پرهيزي

نام پدر: محسن

تولد: 01/01/1343

محل شهادت: آذربايجان غربي مهاباد / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9131

سيروس جبارپور

نام پدر: ابراهيم

تولد: 01/01/1338

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره : 9178

جادر جسيمي زيندشتي

نام پدر: صالح

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 25/12/1371

************************************

کد کنگره: 9236

الناز جعفري افشارساريجلو

نام پدر: ابراهيم

تولد: 01/01/1360

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 1109

قربانعلي چيپال

نام پدر: محمد

تولد: 01/01/1340

محل شهادت: سليمانيه / والفجر 9

شهادت: 25/12/1364

************************************

کد کنگره: 1237

رحيم حبيب زاده

نام پدر: ابراهيم

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 25/12/1363

************************************

کد کنگره: 1318

عزيزالله حسن زادعلي بلاغي

نام پدر: محمود

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 25/12/1364

************************************

کد کنگره: 1623

شيرزاد حق يار

نام پدر: محمد

تولد: 01/01/1351

محل شهادت: ماووت / بيت المقدس 2

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 5119

احمد داسه

نام پدر: عبداله

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 25/12/1365

************************************

کد کنگره: 5171

حسين درستي

نام پدر: حسن

تولد: 01/01/1298

محل شهادت: کرمانشاه سومار / نبرد با بعثيون

شهادت: 25/12/1360

************************************

کد کنگره: 5210

تاج الدين درويشي قوني

نام پدر: محمدسليم

تولد: 01/01/1336

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 5403

فروه راعي

نام پدر: حسين

تولد: 01/01/1362

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 5404

محسن راعي

نام پدر: حسين

تولد: 01/01/1366

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 5741

ملوک رشيدي افضل

نام پدر: احمد

تولد: 01/01/1319

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 5773

لطيفه رضاعليزاده

نام پدر: عباس

تولد: 01/01/1338

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 5838

رامين رضوان آرزو

نام پدر: جعفر

تولد: 01/01/1347

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 7558

علي حسين زينالي شاهوردي کندي

نام پدر: محمد

تولد: 01/01/1342

محل شهادت: ابوغريب / اصابت ترکش خمپاره

شهادت: 25/12/1363

************************************

کد کنگره: 2168

اسعد شريفي سيداني

نام پدر: يوسف

تولد: 01/01/1334

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 2587

اسماعيل صمدي برژوک

نام پدر: ابراهيم

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: کرمانشاه سومار / نامشخص

شهادت: 25/12/1364

************************************

کد کنگره: 2675

فرهاد طراوت راي

نام پدر: صادق

تولد: 01/01/1363

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 2717

علي عابديني

نام پدر: محمود

تولد: 01/01/1343

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 2790

جبارعلي عباس زاده کاوکاني

نام پدر: علي

تولد: 01/12/1309

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 2848

توران عباسي شيطان آبادي

نام پدر: عزيز

تولد: 01/01/1339

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 4652

خديجه فاسونيه چي

نام پدر: يوسف

تولد: 01/01/1302

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 4855

جلال فضلي ساريجالو

نام پدر: علي

تولد: 03/04/1324

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 7372

حسن کاظمي

نام پدر: عباس

تولد: 01/01/1343

محل شهادت: کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت: 25/12/1360

************************************

کد کنگره: 3148

اژدر کريمي باغچه جکي

نام پدر: زلفعلي

تولد: 01/01/1340

محل شهادت: کردستان مريوان / والفجر 9

شهادت: 25/12/1364

************************************

کد کنگره: 3180

حسين کس نزاني

نام پدر: محمد

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 25/12/1363

************************************

کد کنگره: 3189

خيراله کفاش جودي

نام پدر: آقا

تولد: 01/01/1292

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 3367

شجاع لطفي

نام پدر: عباس

تولد: 01/01/1342

محل شهادت: خوزستان شلمچه / کربلاي 5

شهادت: 25/12/1365

************************************

کد کنگره: 3433

پروين ماهوتي

نام پدر: رحيم

تولد: 01/01/1335

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 3643

منيژه محمدعلي پورعطاري

نام پدر: محمدعلي

تولد: 01/01/1329

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 3647

خيبر محمدعلي زاده صداقه

نام پدر: ميرزاآقا

تولد: 05/07/1315

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 3947

معصومه محمودي

نام پدر: محمدحسين

تولد: 01/01/1341

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 5940

حبيب محمودي سبک بار

نام پدر: قارداش

تولد: 01/01/1346

محل شهادت: فاو / والفجر 8

شهادت: 25/12/1364

************************************

کد کنگره: 6126

علي مصطفوي بالو

نام پدر: حيدر

تولد: 01/04/1335

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / کمين حزب دموکرات

شهادت: 25/12/1381

************************************

کد کنگره: 6255

عزت مقدس

نام پدر: عباس

تولد: 01/01/1335

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 6303

حليمه ملازاده

نام پدر: عبدالمحمد

تولد: 01/01/1295

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 6637

علي جان ميکائيلي

نام پدر: بايرام

تولد: 01/01/1333

محل شهادت: ماووت / درگيري و تک

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 6874

خسرو نظرياني

نام پدر: بيوک آقا

تولد: 03/04/1346

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9451

اسماعيل نوري جاريحاني

نام پدر: اسداله

تولد: 01/01/1347

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9487

مقصود نوري شيخ سرمست

نام پدر: عربعلي

تولد: 01/01/1341

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9587

ثريا وصالي

نام پدر: بخشعلي

تولد: 25/11/1329

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9662

اسکندر وليان حزوانق

نام پدر: عباسعلي

تولد: 01/01/1311

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9663

علي حسين وليان خروانق

نام پدر: اسکندر

تولد: 01/01/1347

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9838

کريم يوسف کيکاني

نام پدر: يوسف

تولد: 01/01/1319

محل شهادت: نامشخص / اسارت

شهادت: 25/12/1358

************************************

کد کنگره: 9848

رحيمه يوسفي

نام پدر: محمود

تولد: 01/01/1338

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9856

ليلا يوسفي

نام پدر: محمود

تولد: 01/01/1350

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9858

محمد يوسفي

نام پدر: محمود

تولد: 01/01/1350

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

************************************

کد کنگره: 9859

محمود يوسفي

نام پدر: مصطفي

تولد: 01/01/1306

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت: 25/12/1366

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261694
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد