تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 201354 گروه : |اخبار کنگره| |اخبار فضای مجازی| | منتشر شده در تاریخ: 1397/03/13 11:31

جنگ تحميلـى و دفـاع 8 سـاله امام خمينى و ملت ايـران
جنگ تحميلـى و دفـاع 8 سـاله امام خمينى و ملت ايـران
فرمان امام خمينى مبنى بر بسيج عمومى و تشكيل ارتـش بيست ميليونى بـا استقبـال جـوانـان انقلابـى ايـران مـواجه شد و آمـوزش و اعزام بسيجيـان به جبهه هـا فضـاى ايـران را دگـرگـون ساخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کنگره ملی بزرگداشت 12 هزار شهید آذربایجان غربی؛ شكست طرحهاى برانـدازی نظام جمهورى اسلامـى با استفاده از محاصره اقتصادى و سياسـى كه از سـوى آمـريكا در جهان پيگيرى مـى‌شـد و شكست ايـن كشـور در عمليات صحراى طبـس پـس از اشغال لانه جاسـوسی آمريكا و ناكامى در تجزيه كردستان, هيئت حاكمه ايـن كشور را در سال 1359 به سمت راه حل نظامى سـوق مـى‌داد روحيه قـدرت طلبـى صـدام و خصـومتهاى مـرزى گذشته دو كشـور نيز شرايطـى ايده‌آل براى آمريكا پـديـد مـى‌آورد تا به صـدام براى تجاوز و اشغال نظامـى ايران چـراغ سبز داده و فرمان عمليات را صادر كند.

 

به هـر حـال ارتـش عراق در روز 31 شهريـور 1359 تجـاوز گستـرده‌ی نظامى خـويـش را در طول 1280 كيلومتر مرز مشترك از شمالى تريـن نقطه تا بنـدر خـرمشهر و آبادان در جنـوب ايران آغاز كرد. همزمان هـواپيماهاى نظامى عراق فرودگاه تهران و منـاطق ديگر را سـاعت 2 بعد از ظهر بمبـاران كـردند. ارتـش ايران كه بر اثر حـوادث انقلاب به شدت آسيب ديده و از هـم گسيخته بـود، دوران اوليه بـازسـازى خـود را مـى‌گذراند.

سپاه تازه تإسيـس پـاسـداران انقلاب اسلامـى كه به فـرمان امام خمينـى(ره) تشكيل شـده بود در آغاز راه بـود و نيـرو، تجهيزات، و تجـربه كـافـى در روزهـاى نخست جنگ نداشت. نخستيـن واكنش‌هاى امام خمينى(ره) و اولين پيام‌ها و سخنراني‌هاى امام خمينى(ره) در رابطه بـا تجـاوز ارتـش عراق از لحـاظ شنـاخت شخصيت وى و نــوع فرماندهـى او بسيار جالب تـوجه است. امام خمينى(ره) بـى درنگ فرمان مقاومت صادر كرد .

 

 فرمان امام خمينى(ره) مبنى بر بسيج عمومى و تشكيل ارتـش بيست ميليونى بـا استقبـال جـوانـان انقلابـى ايـران مـواجه شد و آمـوزش و اعزام بسيجيـان به جبهه هـا فضـاى ايـران را دگـرگـون سـاخت. مـوفقيت‌هاى پياپـى رزمنـدگان سپـاه اسلام آثـار شكست را در جبهه بعثي‌ها نمايان ساخت. انـواع سلاح‌هاى پيشرفته اى كه حتـى در شـرايط صلح نيز تهيه‌ی آنها دشـوار و به چنـديـن سال پيگيـرى و مذاكـره و امتياز دادن نياز داشت به سـرعت در اختيـار صـدام قـرار گرفت. مـوشك‌هاى اگزوسه و هواپيماهاى سوپراتاندارد فرانسـوى از آن جمله‌اند. امام خمينى(ره) در شرايطـى دفاع مقدس ملت را هدايت مى كرد كه جمهورى اسلامى رسما از سـوى آمريكا و اروپا تحريـم تسليحاتى شده بود و براى يافتـن يك فروند هواپيماهايش مى‌بايست ماهها وقت صرف كند .

سقوط صدام به دست سپاه اسلام نشان از شكست چنديـن قدرت بزرگ جهان، در مقابله بـا انقلاب اسلامـى به صـدا در مـى‌آورد. اينك بـرخلاف گذشته همه تلاش‌هاى آمـريكا و شـوراى امنيت بـرای مسـدود كـردن راه پيشروى رزمندگان ايرانـى و جلـوگيرى از سقـوط صدام متمركز شـده بـود. قطعنامه 598 شـوراى امنيت که قسمت عمـده نظرات و شرايط قبلـى ايران، براى ترك نبـرد را که از آغاز دفاع خـويـش برآنها اصرار مـى ورزيد ولـى سازمان‌هاى بيـن المللـى به اميد پيروزى صدام زير بار نمى‌رفتند، پذيرفته شد، تصویب شد.

 

پيـام امـام خمينـى(ره) معروف به پيـام قبـول قطعنـامه و تعبيـرامام خمينـى(ره) از پذيـرش قطعنامه به عنـوان جام زهـر خـود حقايقـى ناگفته دارد که به ذكر فـرازى از پيام امام خمينى(ره) می پردازیم: و اما در مـورد قبـول قطعنامه كه حقيقتا مسئله بسيار تلخ و ناگـوارى براى همه و خصـوصا براى مـن بود، باید بگویم كه مـن تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بـودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجراى آن مـى‌ديدم ولى به واسطه حـوادث و عواملـى كه از ذكر آن فـعلا خـوددارى مـى كنـم و بـه اميد خـداوند در آينده روشـن خواهد شد و با تـوجه به نظر تمامى كارشناسان سياسى و نظامى سطح بالاى كشور كه مـن به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتـش بس موافقت نمودم و در مقطع كنونى آن را به مصلحت انقلاب و نظام مى‌دانـم و خـدا مـى دانـد كه اگر نبـود انگيزه‌اى كه همه ما و عزت و اعتبار مـا بـايـد در مسيـر مصلحت اسلام و مسلمين قربانى شـود هرگز راضـى به ايـن عمل نمى بـودم و مـرگ و شهادت بـرايـم گـواراتـر بـود.

اما چاره چيست كه همه بايد به رضايت حق تعالى گردن نهيم و مسلـما ملت قهرمـان و دلاور ايـران نيز چنيـن بـوده و خـواهـد بـود ...

از جمله شگفتي‌هاى دوران طـولانـى دفاع مقـدس این است که در تمام ايـن مـدت مردم ايران نشاط خـود را براى سازندگـى و جبران خـرابي‌هاى به ارث مانده از رژيـم سابق هيچگاه از دست ندادنـد و در هميـن مـدت علاوه بر اداره كامل امـور جبهه ها، طرحهاى بزرگ بازسازى و نوسازى كشـور از پروژه هاى عظيـم سد سازى و راه سازى گرفته تا طرح‌هاى توسعه اكتشافات و بهره بـردارى نفتـى و تـوسعه نيروگاه‌هاى انرژى و بهسازى امور كشاوزرى و افزايـش دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى كشـور و ديگر امـور مربـوط به تـوسعه ملى را با جديت دنبال كردند.

امـام خمينـى(ره) در تــــاريخ 4 / 2 / 1368 به منظور اصلاح و تكميل اركان تشكيلات نظام اسلامى طى نامه اى به رئيـس جمهور وقت ( حضرت آيه الله خـامنه اى ) هيئتـى از صـاحب نظران و كـارشنـاسـان را مسئول بررسى و تـدويـن اصلاحات لازم در قانـون اساسـى بـر اساس 8 محور تعيين شده در هميـن نامه نمود . اصلاح مواد مربوط به شرايط رهبـرى، تمركز در قـوه مجـريه و قضائیه و صـدا و سيما و وظايف مجمع تشخيص مصحلت نظام از اهـم ايـن موارد بود. مواد اصلاح شده قـانـون اسـاسـى در تـــــاريخ 12 آذر 1368 ( بعد از رحلت ) به رفرانـدوم عمـومـى گذاشته و با اكثريت مطلق آراء به تائيد ملت ايران رسيد.

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s201354
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد